ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตากมอบเสื้อตราสัญญาลักษณ์ให้กับสมาชิกในพื้นที่อำเภอแม่สอดครั้งที่ 8

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตากมอบเสื้อตราสัญญาลักษณ์ให้กับสมาชิกในพื้นที่อำเภอแม่สอดครั้งที่ 8

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตากมอบเสื้อตราสัญญาลักษณ์ให้กับสมาชิกในพื้นที่อำเภอแม่สอดครั้งที่ 8

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตากทำพิธีมอบเสื้อตราสัญญาลักษณ์คนรักในหลวงให้กับสมาชิกคนรักในหลวงพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยมีพลตรีปริญญา ลีลาศเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก โดยมีสมาชิกผู้ที่มีความรักต่อในหลวงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 360 คน ชมรมคนรักในหลวงจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมูลนิธิบุคคลพอเพียง ซึ่งมีมติในที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ให้ทางจังหวัดตากดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นมา การจดกิจกรรมของทางชมรมในครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกเกิดความภาคภูมิใจ เป็นแรงผลักดันให้เกิดความตระหนักสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และ

ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและขยายผลไปยังชุมชนอันก่อให้เกิดความสุขยั่งยืนต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป