ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สอด จัดการบรรยายธรรมพิเศษเรื่อง “ครอบครัวคือ หัวใจของการเยียวยา”

ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สอด จัดการบรรยายธรรมพิเศษเรื่อง “ครอบครัวคือ หัวใจของการเยียวยา”

ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สอด จัดการบรรยายธรรมพิเศษเรื่อง  “ครอบครัวคือ หัวใจของการเยียวยา”

                ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่สอด ได้จัดการบรรยายธรรมะพิเศษ เรื่อง“ครอบครัวคือ หัวใจของการเยียวยา” โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  จากเสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

นพ.สมชาย มีศิริ ประธานชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า กระจกเงาสามารถสะท้อนให้เห็นความสวยงามหรือขี้ริ้วของร่างกายเราได้ฉันใด การฟังธรรมตามกาลก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความดีงามหรือความบกพร่องในตัวเราได้ฉันนั้น การฟังธรรมตามกาล คือการขวนขวายหาเวลาไปฟังธรรม ฟังคำสั่งสอนจากผู้มีธรรมะ เพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้น โดยเมื่อฟังธรรมแล้วก็น้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้น มาเป็นกระจกสะท้อนดูตนเองว่า มีคุณธรรมนั้นหรือไม่ จะปรับปรุงคุณธรรมที่มีอยู่ให้ดียิ่งๆขึ้นไปได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลแม่สอด ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาตนด้วยวิธีดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะเพื่อสร้างสุขในการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดและผู้สนใจทุกท่าน

/////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป