ชมรมผู้สูงอายุชมชนสันต้นปินจัดประชุมประจำเดือนมกราคม เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุชมชนสันต้นปินจัดประชุมประจำเดือนมกราคม เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุชมชนสันต้นปินจัดประชุมประจำเดือนมกราคม เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

                             ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินประจำเดือนมกราคม ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินที่ทำการชุมชนสันต้นปินเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายสุทิน  หมูถึง    หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินพร้อมนางสมจิต ดวงสุริยะ ประธานผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดนำออกกำลังกายท่ากายบริหารสำหรับผู้สูงวัย ปิดท้ายด้วยการร่วมกันจับฉลากของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 นี้ร่วมกันอีกด้วย

///////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป