ชมรมผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอ จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอ จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอ จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

                                  ที่ทำการชุมชนจ๊อกจอเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนสิงหาคม โดยมี นายสำราญ นามราช ประธานชุมชนจ๊อกจอสามัคคี และนายเฉลิมชัย ภู่เฉลิมตระกูล      หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคี นำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ประธานผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนายอนันต์ จี๋คีรี นำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ      

                                   จากนั้นแม่ดีเด่นชุมชนจ๊อกจอเป็นผู้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพและร่วมร้องเพลงถวายพระพรและถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินีการร่วมกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ โดยในวันนี้มีนายอนันต์ จี๋คีรี ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด นางบัวไหล บุญส่ง รองประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมเป็นพี่เลี้ยงสัญจร

/////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป