ชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา จัดการประชุมประจำเดือนมกราคม2559

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา จัดการประชุมประจำเดือนมกราคม2559

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา จัดการประชุมประจำเดือนมกราคม2559

            ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมประจำเดือน ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา ที่ศาลาการเปรียญวัดชุมพลคีรี เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายองอาจ  สรรคชา  หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา ได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนา จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มี กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป 

            ทั้งนี้ นางแสงหล้า  สรรคชา รองหัวหน้าผู้สูงอายุชุมพลพัฒนา  ได้เป็นผู้นำสมาชิกออกกำลังกายโดยท่ากายบริหารที่เหมาะสมแก่ผู้สูงวัย  กิจกรรมนันทนาการโดยการเต้นบริหารร่างกายประกอบเพลง  เพื่อให้ความรู้ในการออกกำลังกายว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้สูงวัย  และเพื่อเป็นการร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย  ในช่วงท้ายของการจัดการประชุม สมาชิกในชมรมได้ร่วมกันจับฉลากของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ร่วมกัน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป