ชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม

                                  ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนประจำเดือนสิงหาคม ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนชุมพัฒนาที่ทำการชุมชนชุมพัฒนาเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายองอาจ สรรคชา หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนชุมพัฒนาและนางแสงหล้า สรรคชา รองหัวหน้าได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน พิธีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ

                                 จากนั้นนางแสงหล้า สรรคชา แม่ดีเด่นจังหวัดตากเป็นผู้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพและร่วมร้องเพลงถวายพระพรและถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินีการร่วมกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป ซึ่งในวันนี้มีนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเป็นพี่เลี้ยงสัญจรได้มาให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการดูแลตนเอง  การป้องกันการผลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ  และร่วมในการออกกำลังกายโดยท่ากายบริหารที่เหมาะสมแก่ผู้สูงวัย 

///////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป