ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณ จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณ จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณ จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม

             ที่ทำการชุมชนบัวคูณเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด และสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนสิงหาคม โดยมีนางมาลัย เอื้องอ้าย ประธานชุมชนบัวคูณ และ นายระยอง ศรีพุ่ม หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณ นำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ประธานผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์เป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนายอนันต์ จี๋คีรี นำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ              จากนั้นเป็นการชี้แจงข่าวสารจากทางหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพในผู้สูงวัยบรรยายโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพยาบาลสาธารณสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด วันนี้มีนายอนันต์ จี๋คีรี ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด นางบัวไหล บุญส่ง รองประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมเป็นพี่เลี้ยงสัญจร

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป