ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558

                    ที่ทำการชุมชนปู่แดง เขตเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นาย ณรงค์  อุตตะมะ  ประธานชุมชนปู่แดงพร้อมด้วยนางอาภรณ์  แสนเอื้อย หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนปู่แดง  นำกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม  พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย   ซึ่งการจัดกิจกรรมของทางชมรมผู้สูงอายุนั้น  จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ดูแลภาวะจิตใจให้สดชื่นอยู่เสมอใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    ซึ่งในวันนี้กิจกรรมเริ่มด้วยการตรวจวัดความดันโลหิต  วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก ต่อด้วยกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ   การรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุพร้อมนำออกกำลังกายในท่ากายบริหารที่เหมาะสมกับวัย โดยเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด พร้อมกันนี้  ได้มีการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องของการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม 12 ประการ แนะนำคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงชุดใหม่และการสมัครเข้าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามมติมหาเถรสมาคม ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

///////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป