ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงและชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงและชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงและชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง

จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

                               ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงประจำเดือนสิงหาคม ณ ที่ทำการชุมชนปู่แดงเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   นาย ณรงค์  อุตตะมะ  ประธานชุมชนปู่แดงพร้อมด้วยนางอาภรณ์  แสนเอื้อย หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด  ประธานผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ นำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป

                                   ส่วนชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนสิงหาคมเช่นกัน ณ.ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่ง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางบัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด นายปัญญา ธัญญพิพัทธ์      หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง ได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ จากนั้นแม่ดีเด่นชุมชนบ้านทุ่งเป็นผู้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพและร่วมร้องเพลงถวายพระพรและถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ

 /////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป