ชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจและชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจและชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจและชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม

                         ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด และคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมประจำเดือนมกราคมให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจและผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรง  ที่ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนร่วมใจ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นาย เปง อินลวง ประธานชุมชนร่วมใจนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดประชุมประจำเดือน โดยในวันนี้มีนายเมธายิ่งยวด ประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำสวดมนต์และนั่งสมาธิ  จากนั้นเป็นการพูดคุยในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูหนาวของผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพ วัดความดัน ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอด ปิดท้ายด้วยการร่วมกันจับฉลากของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 นี้ร่วมกัน

                และที่ทำการชุมชนร่วมแรง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายแก้ว สีมูล ประธานผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรง ได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรง จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูง กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป ปิดท้ายด้วยการร่วมกันจับฉลากของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 นี้ร่วมกันอีกด้วย

                ซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของทางสมาชิกผู้สูงอายุ พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนในวันที่ 13 มกราคม 2559 กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป 

///////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป