ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแคว2จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมกราคม 2559

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแคว2จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมกราคม 2559

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแคว2จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมกราคม 2559

                            เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น โดยกองงาสาธาร ณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด ออกให้บริการตรวจวัดความดัน ตรวจมวลกาย ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุชุมชนสองแคว 2 โดยมีนางน้อย  แหงมพรม หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนสองแคว2  ผู้สูงอายุชุมชนสองแคว2และนายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำผู้สูงอายุชุมชนสองแคว 2 ให้การต้อนรับพร้อมรับการตรวจสุขภาพจากทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ การให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงพร้อมนำออกกำลังกายในท่ากายบริหารสำหรับผู้สูงวัย ปิดท้ายด้วยการร่วมกันจับฉลากของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 นี้ร่วมกันอีกด้วย

///////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป