ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน

                คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดโดยนายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานร่วมกับกลุ่มงานสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 12 ประจำเดือนกันยายน  ปี 2558 ณ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด วัดมณีไพรสณฑ์  โดยมีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 60 คน ระเบียบวาระการประชุม เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ และการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินของชมรม โดยมีเรื่องพิจารณาแจ้งให้ทราบคือ การจัดมหกรรมในเดือนกันยายน กิจกรรมนันทนาการ จิตอาสาชุมชน ประจำเดือน การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการโดยในวันนี้ได้มีการปรึกษาหารือในการจัดมหกรรมการออกกำลังกายประจำเดือนกันยายนที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 โรงพยาบาลแม่สอด มีการจับฉลากแบ่งสีจำนวนทั้งหมด 4 สี หลังเสร็จสิ้นการประชุมเป็นการรับฟังข้อเสนอชี้แนะจากทางคณะกรรมการผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป