ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม

               กลุ่มงานสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนกรกฎาคม ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอนันต์ จี๋คีรี ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุได้เป็นประธานร่วมในการจัดการประชุมครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ การร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนพรรษา พร้อมการออกกำลังกายร่วมกัน ซึ่งในการจัดซึ่งประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพ  ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ร่วมไปถึงการร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกด้วยกัน  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

            ส่วนทางด้านชุมชนสันต้นปินก็จัดประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคมเช่นกันชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปิน ร่วมกับ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินประจำเดือนมิถุนายน ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินที่ทำการชุมชนสันต้นปินเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายสุทิน หมูถึง หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปิน พร้อมนางสมจิต ดวงสุริยะ ประธานชุมชนสันต้นปินได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ

////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป