ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการชมรมประจำเดือนมีนาคม

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการชมรมประจำเดือนมีนาคม

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการชมรมประจำเดือนมีนาคม

                ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุศาลาการเปรียญวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการชมรมประจำเดือนมีนาคม 2558 โดยมีนายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด นางบัวไหล บุญส่งรองประธานชมรมฯเป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งกว่า 40 คน โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ การรับรองวาระการประชุมในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การสรุปรายรับ รายจ่ายเงินของชมรม เรื่องพิจารณาแจ้งเพื่อทราบในการจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม การจัดกิจกรรมมหกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด  การจัดกิจกรรมนันทนาการของจิตอาสาชุมชนประจำเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน เรื่องการรับฟังข้อเสนอชี้แนะจากคณะกรรมการผู้สูงอายุและเรื่องอื่น

////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป