ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม 2558

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม 2558

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม 2558
                นายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนางบัวไหล บุญส่ง รองประธาน จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนกรกฏาคม 2558 ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ศาลาเอนกประสงค์วัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 60 คน โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ กาจรับรองวาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา การสรุปรายรับรายจ่ายเงินสะสมของทางชมรม เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่อง การจัดกิจกรรมในเดือนกรกฏาคม 2558 กลุ่มงานอุบัติเหตุและงานฉุกเฉินของโรงพยาบาลแม่สอดจะมาบรรยายให้ความรู้สมาชิกผู้สูงอายุในเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

                 การจัดกิจกรรมนันทนาการจิตอาสาขุมชนของสมาชิกผู้สูงอายุทุกวันศุกร์ประจำเดือนกรกาคมโดยวันศุกร์ที่ 3 การแสดงของชุมชนบ้านเหนือสามัคคี วันศุกร์ที่ 10 ชุมชนตาลเดี่ยว วันศุกร์ที่ 17 ชุมชนสักทอง วันศุกร์ที่ 24 การแสดงอังคะลุงและวันศุกร์ที่ 31 การแสดงสะล้อซอซึงของชุมชนสันต้นปิน ส่วนกิจกรรมจิตอาสาชุมชนในเดือนสิงหาคม วันศุกร์ที่ 7 กิจกรรมจิตอาสาของชุมชนบัวคูณ วันศุกร์ที่ 14 ชุมชนวัดหลวง วันศุกร์ที่ 21 ชุมชนประชารักษ์และวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม ชุมชนดอนไชย หลังเสร็จสิ้นการประชุมเป็นการรับฟังข้อเสนอชี้แนะจากทางคณะกรรมการผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป