ชมรมเครือไตตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก จัดงาน” สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า“ ครั้งที่ 6

ชมรมเครือไตตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก จัดงาน” สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า“ ครั้งที่ 6

ชมรมเครือไตตำบลท่าสายลวด   อ.แม่สอด จ.ตาก  จัดงาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า ครั้งที่  6 

                เมื่อวันที่  1 มกราคม   2559  ที่วัดไทยวัฒนาราม  ต.ลวด  อ.แม่สอด  จ.ตาก   นางภิญญา   เฮิงโม  ประธานชมรมเครือไตตำบลท่าสายลวด  ได้มีการจัดงาน  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า ครั้งที่   6  ประจำปี    2559  โดยมีนายธนยศ  ปานขาว  นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานพิธีเปิดงาน   ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม แห่ริ้วขบวนชนเผ่า ประกอบด้วย ชนเผ่า ไทใหญ่  ชนเผ่าลา ชนเผ่าไทย ชนเผ่ายะไข่   ชนเผ่ากะเหรี่ยง  ชนเผ่าปะโอ  ชนเผ่าพม่า  เคลื่อนขบวนจากบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนแม่ตาว  เดินตามถนนสายแม่สอด ริมเมย เลี้ยวเข้าวัดไทยวัฒนาราม และมีกิจกรรการแสดงบนเวทีของชนเผ่า ต่าง ๆ     ประธานชมรมเครือไตตำบลท่าสายลวด  กล่าวว่า   ปัจจุบันมีคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่ ที่เรียกตัวเองว่าคนไต  หรือเงี้ยว ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาว เทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  คนไทยเชื้อสายไทยใหญ่เหล่านี้เป็นชนเผ่าตั้งเดิมที่บรรพบุรุษได้อพยพมาจากรัฐฉาน ประเทศเมียนมาเมื่อประมาณ 150 ปีที่แล้วมีวิถีชีวิตมีภาษามีการแต่งกาย มีขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นของตนเอง ควรแก่อนุรักษ์และส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่เหล่านี้ให้คงสืบต่อไป   นอกจากนี้ในหมู่บ้านแม่ตาว  มีชาวไทใหญ่แล้วยังมีหลายชนเผ่า เช่น พม่า,ลาว,ปะโอ กะเหรี่ยง,และปะหล่อ ชนเผ่าเหล่านี้ได้นำเอาประเพณี วัฒนธรรม ตลอดถึงการดำรงวิถีชีวิตประจำวัน มาเผยแพร่ผสมสานใช้ด้วยกันได้อย่างกลมกลื่นแต่อยู่ด้วยกันอย่างสามัคคีสันติสุข 

 ประธานชมรมเครือไตตำบลท่าสายลวด   กล่าวต่อไปว่า  ตามที่ชมรมเครือไตตำบลท่าสายลวด ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าสายลวด วัฒนธรรมจังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดตาก สภาวัฒนธรรมตำบลท่าสายลวด คณะกรรมการหมู่บ้านแม่ตาว   จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า ครั้งที่  6 เพื่อส่งส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอำเภอแม่สอดประทับใจที่ได้พบบรรยากาศวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายไทใหญ่ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของราษฎรบ้านแม่ตาว เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างราษฎรในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน คนไทยเชื้อสายไทใหญ่ที่มีอยู่ ในอำเภอแม่สอดและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์สร้างความคุ้นเคยกันและเกิดความภาคภูมิใจในชาติกำเนิดของตน  

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป