ชมรมเดินวิ่งนครแม่สอดจัดกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งสู่ชีวิตใหม่ อบจ.ตากคัพ ครั้งที่ 10

ชมรมเดินวิ่งนครแม่สอดจัดกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งสู่ชีวิตใหม่ อบจ.ตากคัพ ครั้งที่ 10

ชมรมเดินวิ่งนครแม่สอดจัดกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งสู่ชีวิตใหม่ อบจ.ตากคัพ ครั้งที่ 10

                           ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ชมรมเดินวิ่งนครแม่สอดจัดกิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งสู่ชีวิตใหม่ อบจ.ตากคัพ ครั้งที่ 10 โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกุลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน และนายชิต ขันแก้ว ประธานชมรมเดินวิ่งนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีเยาวชนและประชาชนผู้ใส่ใจรักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 2,500 คน

                           กิจกรรมการแข่งขันเดินวิ่งนครแม่สอดมินิมาราธอนประกอบไปด้วย การแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร การแข่งขันมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทุกเพศ ทุกวัยได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายประกอบกิจกรรมกีฬามวลชนร่วมกัน สร้างความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพป้องกันโรค ลดความเสี่ยงอันการจากโรคไม่ติดต่อและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป