ชมรมเปตองแม่สอดประชุมจัดเตรียมงานการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

ชมรมเปตองแม่สอดประชุมจัดเตรียมงานการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า

ชมรมเปตองแม่สอดประชุมจัดเตรียมงานการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
                คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ชมรมเปตองแม่สอดจัดการประชุมในการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาเปตอง แม่สอดแชมเปี้ยนลีกเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร ประธานชมรมเปตองแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมโดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันชมรมเปตองแม่สอด ครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครแม่สอดทั้ง 5ิแห่งและครูโรงเรียนแม่สอดเข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งใหัทีรประชุมได้รับทราบ เรื่องเสนอเพืรอพิจารณาในด้านการทบทวนหลักเกณฑ์ ระเบียบ กติกาดารแข่งขัน การเตรียมสนามและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าสมัคร ค่าประกันทีม หมายกำหนดการส่งหลักฐานและใบแยกประเภท การแจ้งสรุปทบทวนทีมที่สมัครเข้าร่วมทำการแข่งขัน การจับสลากแบ่งสายวิธีการดำเนินการจัดการแข่งขันและการประสานงานทั่วไป

         ด้วยชมรมเปตองนครแม่สอดมีนโยบายที่จะพัฒนาฝีม่อในการเล่นเปตองของเยาวชนนครแม่สอด สู่ความเป็นเลิศให้สูงขึ้นในระดับการแข่งขันต่างๆ และทางคณะกรรมการชมรมเปตองนครแม่สอดได้ตะหนักดีว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ทีรมีความสำคัญยิ่งตรอการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ การที่เขาวชนได้มคการใช้เวลาว่างในการฝึกซีอมและแข่งขันกีฬา จะช่วยให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัย เคารพกติกา มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติด จึงได้มีการเสนอกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง แม่สอดแชมเปี้ยนลีก 2015 ขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือนักกีฬาเปตองระดับเยาวชนใหีสูงยิ่งขึ้น เพืีอเป๊นการคัดตัวนักกีฬาเปตองของเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือและระดับประเทศต่อไป เพื่อส่งเสริมใหีเยาวชนได้ใช้เวลาว่างใหีเกิดประโยชน์มีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย เคารพกติกามีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนห่างไกลยาเสพติดและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางชมรมเปตองนครแม่สอด ส่วนกำหนดการแข่งขันเปตองแม่สอดแชมเปี้ยนลีก 2015 จะมีการจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ที่สนามกีฬาเปตองโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสเป็นสนามที่1 ทางว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร ประธานชมรมเปตองนครแม่สอดได้กล่าวฝากประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า………………

/////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป