ชาวชุมชนปู่แดงร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดออกขุดลอกรางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม

ชาวชุมชนปู่แดงร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดออกขุดลอกรางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม

ชาวชุมชนปู่แดงร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดออกขุดลอกรางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม

                เครือข่ายชุมชนรับมือน้ำท่วมเมืองแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแสอดและชาวชุมชนปู่แดง ทำการขุดลอกท่อระบายน้ำ กำจัดขยะ ตัดกิ่งไม้ไม้ทางน้ำไหลผ่าน เพื่อเป็นการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำ ในคลองให้สามารถใช้งานได้ อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมของชุมชน ในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อมใน ชุมชนพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ปฏิบัติการเพื่อลดข้อพิพาทในการใช้คลองระบายน้ำ ร่วมกันในระยะยาว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพและเป็นการป้องกันเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนและเครือข่ายชุมชนรับมือน้ำท่วมเมืองแม่สอดและทางเทศบาลนครแสอดเป็นอย่างดี

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป