ชาวบ้านห้วยเดื่อเล่นโคลน บูชาศาลเจ้าปู่ตา ตามความเชื่อเสริมศิริมงคลแก่ครอบครัว

ชาวบ้านห้วยเดื่อเล่นโคลน บูชาศาลเจ้าปู่ตา ตามความเชื่อเสริมศิริมงคลแก่ครอบครัว

ชาวบ้านห้วยเดื่อจัดเลี้ยงศาลเจ้าปู่ พร้อมเล่นโคลนตามความเชื่อโบราณ หวังมงคลแก่ครอบครัว

 

ที่ศาลเจ้าปู่ตาห้อยเดื่อ บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มผู้นำชุมชนและชาวบ้านรวมตัวกันร่วมจัดกิจกรรมเลี้ยงเจ้าปู่ตาบ้านประจำปี ในช่วงก่อนถึงฤดูฝนโดยในกิจกรรมได้มีการละเล่นจุดบั้งไฟ และเล่นโคลน ร่วมร้องรำทำเพลง กันด้วยความสนุกสนาน ทั้งผู้เฒ่าและลูกหลาน ทั้งนี้กิจกรรมเลี้ยงเจ้าปู่ตาของบ้านห้วยเดื่อ เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ประจำตำบล และสืบทอดกันมาเป็นประเพณีทุกปี ซึ่งแต่ตั้งเดิม มีเพียงการเลี้ยง ข้าวปลาอาหารเท่านั้นแต่ในปัจจุบันได้มีการจัดกิจกรรมการเล่นโคลนเพิ่มขึ้น เพื่อความร่มเย็น และเป็นศิริมงคล ตามความเชื่อของคนในหมู่บ้าน ขณะที่ความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวบ้านในการเล่นโคลน หากทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมถือว่าจะต้องได้ร่วมเปียกโคลนด้วย และการเปียกจะช่วยให้คนในหมู่บ้าน ทำมาค้าขึ้น ทำไร่ทำนามีความเจริญงอกงาม และช่วยคุ้มครองคนในหมู่บ้านให้อยู่ดีมีสุขตามความเชื่อของคนโบราณ

 ABOUT THE AUTHOR

เพื่อครอบครัว