ชาวพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวพม่าในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดต่างเดินทางเข้าวัดทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา

ชาวพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวพม่าในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดต่างเดินทางเข้าวัดทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา

ชาวพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวพม่าในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดต่างเดินทางเข้าวัดทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา

                               พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวพม่าในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดจำนวนมาก ต่างพาครอบครัวนุ่งขาวห่มขาวไปทำบุญตักบาตรตามวัดต่างๆ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษากันเป็นจำนวนมาก โดยในแต่ละวัด อย่างเช่นวัดบุญญาวาส วัดดอนไชย วัดอรัญญเขต วัดชุมพลคีรี วัดมณีไพรสณฑ์ วัดสักทองวนารามและวัดแม่สอดน่าด่าน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด มีประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวพม่าที่นับถือศาสนาพุทธ ต่างนำดอกไม้ธูปเทียน  อาหาร คาวหวาน ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมใจกันไปทำบุญตักบาตร และกราบไหว้ พระบรมสารีริกธาตุ ภายในศาลาการเปรียญวัดต่างๆ โดยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมถือศีล ฟังเทศน์ ฟังธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อสังคม และถวายเทียนจำนำพรรษา ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พุทธศาสนิกชนบางรายต่างถือศีลกินเจ ซึ่งร้านจำหน่ายอาหารเจต่างก็เต็มไปด้วยผู้ที่ถือศีลกินเจในช่วงวันเข้าพรรษานี้ และในช่วงเย็นทางวัดต่างๆ ก็จะมีพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา อีกด้วย
                       อาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๘ หรือ การบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญ เดือน ๘ คือ

๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
๒. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
๓. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือ การที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน จัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์
๔. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ การที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและ ได้บวชเป็นพระภิกษุ หลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว
๕. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือ การที่ท่านโกณฑัญญะนั้น ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า

            เมื่อเปรียบกับวันสำคัญอื่น ๆ ในพระพุทธศาสนา บางทีเรียก วันอาสาฬหบูชา นี้ว่า วันพระสงฆ์ (คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์) พิธีกรรมที่กระทำในวันนี้ โดยทั่วไป คือ ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) และสวดมนต์ ดังนั้นในวันนี้จึงถือว่า พุทธศาสนิกชนควรได้รับประโยชน์ ที่เป็นสาระสำคัญจากอาสาฬหบูชา กล่าวคือ ควรทบทวนระลึกเตือนใจสำรวจตนว่า ชีวิตเราได้เจริญงอกงามขึ้นด้วยความเป็นอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันโลก และชีวิตนี้บ้างแล้วเพียงใด เรายังดำเนินชีวิตอยู่อย่างลุ่มหลงมัวเมา หรือมีจิตใจอิสระปลอดโปร่งผ่องใสบ้างแล้วเพียงใด

                                      ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป