ชาวเมียนม่าร์และชาวบ้านถุงทองร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559

ชาวเมียนม่าร์และชาวบ้านถุงทองร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559

ชาวเมียนม่าร์และชาวบ้านถุงทองร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559

            ที่บริเวณหมู่บ้านถุงทอง ชุมชนวัดหลวง เขตเทศบาลนครแม่สอด พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนม่าร์กว่า 600 คนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟังธรรมเทศนาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 โดยการนำของคณะศรัทธายูเตงห่าน มะวินโท้ ไกวินจ่อทูนอูพร้อมชาวเมียนม่าร์และชาวบ้านถุงทองได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ สามเณรตามวัดต่างๆในพื้นที่และจากวัดต่างๆในประเทศสหภาพเมียนม่าร์จำนวน 160 รูปมารับปัจจัยข้าวสารอาหารแห้งที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรรับวันขึ้นปีใหม่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคล เสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ ให้ผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

          การทำบุญตักบาตร เป็นการทำบุญที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักและปฏิบัติมากกว่าการทำบุญประเภทอื่นๆ การตักบาตรนั้น ยังถือว่าเป็นการทำบุญประจำวันของชาวพุทธ เชื่อว่า การออกบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิ เช่น เปรตวิสัย ให้ได้รับส่วนบุญ ด้วยเหตุผลทางจริยธรรม ในการทำบุญตักบาตรนั้น เป็นการสั่งสมบุญในแต่ละวัน เพราะการสั่งสมเป็นเหตุนำความสุขมาให้ เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญทำให้จิตใจแจ่มใส เพื่อให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง เพราะผู้ที่ไม่มีบุญ เกื้อหนุนอยู่ในใจ ย่อมพ่ายแพ้ต่อบาปได้ง่าย เป็นการทำที่พึ่งคือบุญให้แก่ตนเองในอนาคต เป็นการช่วยรักษาพุทธประเพณี เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต และที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต ด้วนแต่ดำรงพระชนม์ชีพด้วยอาหารบิณฑบาต และเป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ศึกษา ปฏิบัติพระธรรมวินัย แล้วนำมาสั่งสอนให้ประชาชน ได้รับรสแห่งพระธรรมด้วย อีกทั้งยังดำรงตนเป็นตัวอย่างด้านความประพฤติดีงามของสังคม

/////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป