ชุมชนสันต้นปินเปิดชมรมพร้อมจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ครอบครัวในชุมชนเป็นชุมชนที่ 13

ชุมชนสันต้นปินเปิดชมรมพร้อมจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ครอบครัวในชุมชนเป็นชุมชนที่ 13

ชุมชนสันต้นปินเปิดชมรมพร้อมจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ครอบครัวในชุมชนเป็นชุมชนที่ 13
     ณ ที่ทำการชุมชนสันต้นปิน เขตเทศบาลนครแม่สอด คณะกรรมการชุมชนสันต้นปินร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดและกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด ทำการเปิดชมรมพร้อมการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ครอบครัวของชุมชนสันต้นปิน โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและนาย สุวิทย์ ดวงสุริยะเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มงานแม่และเด็กโรงพยาบาลแม่สอด เจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด สมาชิกสภาเทศบาล ประธานพร้อมคณะกรรมการแต่ละชุมชน สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข ชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 100 คน ชุมชนสันต้นปิน เป็นชุมชนที่ 13 ของเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เปิดเป็นชมรมสายสัมพันธ์ครอบครัว ซึ่งการเปิดชมรมสายสัมพันธ์ครอบครัวชุมชนสันต้นปินครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในชุมชน โดยมีคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลแม่สอดและชุมชนเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการเปิดชมรม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการคัดเลือกคัดสรรกิจกรรมที่มีการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนในการที่ทำให้แม่และเด็กในชุมชนได้มองเห็นความสำคัญของความรัก ความอบอุ่นและความห่วงใยของบุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้านและวิถีชีวิตความเป็นอยู่การดำรงชีพของบรรพบุรุษจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ในชื่อ เรื่องเล่าครอบครัวผูกพัน ประเพณีปีใหม่เมือง ชุมชนสันต้นปิน 
ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป