ชุมชนอิสลามจัดอบรมโครงการชุมชนปลอดภัยอนามัยยอดเยี่ยมให้กับชาวบ้านในชุมชน

ชุมชนอิสลามจัดอบรมโครงการชุมชนปลอดภัยอนามัยยอดเยี่ยมให้กับชาวบ้านในชุมชน

ชุมชนอิสลามจัดอบรมโครงการชุมชนปลอดภัยอนามัยยอดเยี่ยมให้กับชาวบ้านในชุมชน

                ชุมชนอิสลามโดยนายชิต ขันแก้ว ประธานพร้อมคณะกรรมการชุมชนอิสลามร่วมกับองค์กรศุภนิมิตรจัดอบรมโครงการชุมชนปลอดภัยอนามัยยอดเยี่ยมให้กับชาวบ้านและชาวเมียนม่าร์ในชุมชนโดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลนครแม่สอดในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ โดยมีชาวบ้านและชาวเมียนม่าร์ในชุมชนเข้าร่วมรับการอบรมกว่า80 คน การจัดการอบรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ จากชาวบ้านที่เข้ารับการอบรม ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและมีจิตสาธารณะร่วมกันแก้ไข ดูแล สอดส่อง  ร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆในทุกๆด้านของชุมชนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนเป็นรูปธรรม อันจะมาซึ่งผาสุกในชุมชนอย่างยั่งยืน

                เนื่องจากชุมชนอิสลามเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่ แออัดไปด้วยชาวต่างชาติที่อพยพย้ายถิ่นฐานจากประเทศเพื่อนบ้าน ( เมียนม่าร์) เข้าตั้งถิ่นฐานพำนักพักอาศัยในชุมชนแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ชาวต่างชาติเหล่านี้ส่วนมากมีฐานะยากจน มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบ กติกา มารยาทต่างๆ ตลอดจนข้อบังคับกฎหมายของประเทศไทย จึงนำมาซึ่งปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาขยะมูลฝอย อันเป็นพาหะนำโรค ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาเด็กเร่ร่อน ปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่างๆ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป