ดึงเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ดึงเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ดึงเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เช้าวันนี้ ( 19 สิงหาคม 2558 ) ที่โรงแรมใบบุญเพลส อ.เมือง จ.เลย นายเสน่ห์  นนทโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ดึงกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อ

20151908170049.jpg

ข้อมูลอัตราการมีเพสสัมพันธ์จาก กรมสุขภาพจิต ระบุว่า กลุ่มวัยรุ่นที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีอัตราการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 4 เท่า โดยประมาณ จากร้อยละ 5.0 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 20.2 ในปี 2555  โดยกลุ่มนักเรียนอาชีวะศึกษาชั้นปีที่ 2 มีประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์สูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างชัดเจน สอดคล้องกับการสำรวจอนามัยเจริญพันธุ์ พบว่า ประชากรชายอายุ 15 – 24 ปี เคยมีเพศสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 39.2 และประชากรหญิงอายุ 15 – 24 ปี เคยมีเพศสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 40.0

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย เปิดเผยว่า สถานการณ์ด้านการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นในจังหวัดเลย มีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลยจึงจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายในพื้นที่ ลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้ได้มากที่สุด