ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ตำบลนางแล

ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ตำบลนางแล

นายสุรินทร์  เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีตำบลนางแล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ร่วมกับวัดในเขตตำบลนางแล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแล พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่ร่วมตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ตำบลนางแลตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อให้ผู้ป่วยในหมู่บ้านได้รับการดูแล และฟื้นฟูร่างกาย ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านที่ผ่านการอบรม ร่วมส่งเสริมการรักษาสุขภาพภายในพื้นท่ี่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 ABOUT THE AUTHOR

มนู วุฒิชมภู นักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนางแล