ตลาดนัดต้องชม : วัดแสนเมืองมา

ตลาดนัดต้องชม : วัดแสนเมืองมา

ตลาดต้องชมวัดแสนเมืองมา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับการจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น สินค้า otop สินค้าอุปโภคบริโภค อันเป็นการกระจายรายได้ระดับฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มกำลังซื้อให้กับระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

 

ตลาดต้องชมวัดแสนเมืองมาเปิดจำหน่ายทุกวันพุธแรกของทุกเดือน โดยมีกิจกรรมพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ ภาพเลี้ยงเทวดาหลวงเมืองมาง การทอผ้า การปั่นฝ้าย การตำข้าว สาธิตการทำน้ำอ้อย ชมการจัดแสดงศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพัฒน์พันธ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านการเรียนรู้การทำโครงการตอกลายบนผ้าและกระดาษ การแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ
 

การจำหน่ายสินค้าตลาดต้องชมวัดแสนเมืองมา จะเป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์พาณิชย์ได้แก่การติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า มีเครื่องชั่งกลางเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของสินค้า บริเวณตลาดมีความสะอาดถูกสุขอนามัย ซึ่งผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมจะได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้า
 

ขอเชิญซื้อสินค้าธงฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพ จำหน่ายและในราคาพิเศษอาทิเช่นน้ำมันพืช น้ำตาลทรายและอื่นอื่นอีกมากมาย ในตลาดต้องชมวัดแสนเมืองมา…อย่าลืมและอย่าพลาด…ขอเชิญชมตลาดทุกวันพุธแรกของทุกเดือนพบกับตลาดต้องชมที่วัดแสนเมืองมา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา…

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..