ตัวแทน 4 องค์กรเอกชนไทย-พม่า ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ร่วมลงนามทำ MOU พัฒนาการค้า การลงทุนจากแม่สอด-เมียวดี-ผาอัน-เมาะละแหม่ง รับเออีซี

ตัวแทน 4 องค์กรเอกชนไทย-พม่า ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ร่วมลงนามทำ MOU พัฒนาการค้า การลงทุนจากแม่สอด-เมียวดี-ผาอัน-เมาะละแหม่ง รับเออีซี

ตัวแทน 4 องค์กรเอกชนไทย-พม่า ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ร่วมลงนามทำ MOU พัฒนาการค้า การลงทุนจากแม่สอด-เมียวดี-ผาอัน-เมาะละแหม่ง รับเออีซี

                เมื่อวันนี้ 17 มกราคม 2559  นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็นประธานการประชุม และสักขีพยานทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ด้านความร่วมมือส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่าง 4 องค์กร ไทย-พม่า ที่สำนักงานอาคารพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก    โดยมีผู้นำ และผู้แทนองค์กรทั้ง 4เข้าร่วม คือ นายอำนาจ นันทหาร นายกสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) Biz Club Sez Tak (บริช คลับ เซท ตาก)  Mrs.Thin Thin Myat (นางมะติ่นติ่น) ประธานหอการค้าเมียวดี Mr.Saw Han Aye มิสเตอร์ ซอ ฮาน เอ  ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองผาอัน รัฐกะเหรี่ยง และ Mr.Hla Shein มิสเตอร์ หล่า เชง  ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองเมาะละแหม่ง รัฐมอญ   ทั้ง 4 ฝ่าย มีบันทึกข้อตกลงร่วมว่าด้วยความประสงค์กำหนดแนวทางร่วมมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน ระหว่างกัน เช่น ระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีผลบังคับใช้นับแต่ลงนาม โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี และจะต่ออายุ MOU ภายใน 30 วัน ก่อนหมดระยะเวลาทำข้อตกลง โดยทุกฝ่ายต้องมีความยินยอมร่วมกัน 

                ทั้ง 4 ฝ่าย จะร่วมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ SMEs ของทุกฝ่ายให้มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงข่าวสารข้อมูลทางด้านการค้า การลงทุน ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และประกอบธุรกิจ เชื่อมโยงสินค้า การบริการ การตลาด และทรัพยากรทางธูรกิจระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในระดับสากล ร่วมสนับสนุนความร่วมมือในการจับคู่พันธมิตร เพื่อความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และการจะยกเลิก MOU นั้นหากฝ่ายใดจะขอยกเลิก ให้แจ้งให้ฝ่ายที่เหลือทราบภายใน 30 วันก่อนบอกยกเลิกนายอำนาจ นันทหาร นายกสมาคมสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) Biz Club Sez Tak กล่าวว่า การทำ MOU ระหว่างกันของ 4 องค์กร ไทย-พม่า จะช่วยพัฒนาธุรกิจ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC   ซึ่ง “แม่สอด” คือ ประตูการค้าที่สำคัญตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ที่สามารถเดินทางเมืองเมียวดี เมืองผาอัน เมืองเมาะละแหม่ง จึงเป็นเส้นทางธุรกิจสำคัญทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ภาพ / ศิริพันธ์  นันทะศิริ  ข่าว / อัศวิน พินิจวงษ์

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป