ตำบลพระธาตุผาแดงจัดอบรมการปรุงอาหารพื้นเมืองสนองนโยบายส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ตำบลพระธาตุผาแดงจัดอบรมการปรุงอาหารพื้นเมืองสนองนโยบายส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ตำบลพระธาตุผาแดงจัดอบรมการปรุงอาหารพื้นเมืองสนองนโยบายส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

                ที่หอประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด กลุ่มแม่บ้าน 7 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดงจัดการอบรมการปรุงอาหารพื้นเมืองสนองนโยบายรัฐบาลตำบลละ 5 ล้านบาท โดยมีนายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมและนางสมบุญ ต่ายโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล ตำบลพระธาตุผาแดงเป็นผู้กล่าวรายงาน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงเป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีกลุ่มแม่บ้านจาก 7 หมู่บ้านเป็นชาวปากะญอ 3 หมู่บ้านและคนไทย 4 หมู่บ้าน รวม 70 คนเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้  ตำบลพระธาตุผาแดง ได้จัดการอบรมการปรุงอาหารพื้นเมือง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตำบล หมู่บ้าน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของอาหารพื้นเมือง เกิดความรู้และประสบการณ์ด้านประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อนุรักษ์พร้อมการถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

                 ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติให้ดำเนินการ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนแนวทางการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป