ตำบลแม่ปะจัดกิจกรรมรักษ์วัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อมและรักสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตำบลแม่ปะจัดกิจกรรมรักษ์วัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อมและรักสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตำบลแม่ปะจัดกิจกรรมรักษ์วัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อมและรักสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

                ที่ลานวัดใหม่คำมา หมู่3 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ปะร่วมกันจัดโครงการรักษ์วัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อมและรักสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายสิงห์คำ อุษา กำนันตำบลแม่ปะเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและนายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีชาวบ้านพร้อมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล คณะครูนักเรียนศูนย์เด็กเล็กตำบลแม่ปะเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กว่า  100 คน

                การจัดโครงการรักษ์วัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อมและรักสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มประชาชนวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น และความสำคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มประชาชนวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณค่าหลากหลายทางวัฒนธรรมค่านิยมที่ดีงามส่งเสริมความเป็นไทย เพื่อให้กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มประชาชนวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุในท้องถิ่นได้มีการเรียนรู้ถึงความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและมีจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องท้องให้คงอยู่และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มประชาชนวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุสามารถดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพด้วยตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแนวทางสนับสนุนให้มีการนำมิติทางวัฒนธรรมไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม รวมทั้งแก้ไขวิกฤติการณ์ทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป