ตำรวจภูธร จ.ตาก ตรวจงานชุมชนสัมพันธ์ บ้านแม่ตาวสันแป่ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด

ตำรวจภูธร จ.ตาก ตรวจงานชุมชนสัมพันธ์ บ้านแม่ตาวสันแป่ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด

ตำรวจภูธร จ.ตาก ตรวจงานชุมชนสัมพันธ์ บ้านแม่ตาวสันแป่ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด
    ณ . ศาลากลุ่มออมทรัพย์ บ้านแม่ตาวสันแป่ หมู่ 4  ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จ.ตาก พตท.ชนะชัย  เสรีพงศ์ รอง ผกก.ป้องกันและปราบปราม สภ.แม่สอด และ พตต.ประจำ  สนโตแจ้ง สวป.สภ.แม่สอด เดินทางไปตรวจงานชุมชนสัมพันธ์ ซึ่ง รตท. วิ่ง  หม่องพิชัย หัวหน้าชุด ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานชุดชุมชนสัมพันธ์ว่างานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ในหน้าที่ตำรวจหมายถึง งานที่ตำรวจได้กระทำ เพื่อให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลในสังคม หรือชุมชนต่าง ๆ เกิดการรวมตัวกัน มีความสัมพันธ์ผูกพันเกี่ยวข้องต่อกัน ร่วมมือประสานการปฏิบัติ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจ และเป็นการดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้ตำรวจมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความเข้าใจในปัญหาซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาอาชญากรรม เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ   โดย มีนาย  สมาน  สุยะตุ่น นายกเทศมนตรี ต.แม่ตาว และนาย อุดม  คำอ่อน กำนันตำบลแม่ตาว พร้อมด้วย ผญบ.และชาวชุมชนแม่ตาวให้การต้อนรับกว่า 50 คน  เมื่อคณะตรวจงานเดินทางมาถึง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือ ชรบ.และอาสาสมัครตำรวจทำความเคารพหลังจากนั้นทางคณะกรรมการการตรวจประเมินได้สอบถามพูดคุยกับชาวบ้านพร้อมกับการแจกคู่มือแผ่นพับกฏหมายที่ชาวบ้านควรรู้ให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย (ปล่อยเสียงสัมภาษณ์นายก ถ้าเสียงใช้ได้นะคะ)//////////////////////////////////////////////
/ภาพ/ข่าวโดย วรภา พันลุตัน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป