ต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกกลาง ก้าวสู่ความเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน

ต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกกลาง ก้าวสู่ความเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกกลาง ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๓ จากการรวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยกันเองของคนในชุมชนด้วยการประหยัดทรัพย์แลัวนำมารวมกันที่ละน้อยและเป็นประจำ เพื่อใช้เป็นทุนให้กับสมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อน กู้ยืมไปประกอบอาชีพ และเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว โดยเน้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  โดยการรวมหุ้นเริมต้นจากสมาชิก ๔๓ คนๆละ๑๐๐บาทเป็นเงินเริ่มต้น ๔๓๐๐ บาท ปัจจุบันมีสมาชิก๒๖๗ คน มีเงินสัจจะสะสมรวม ๑,๑๗๖,๐๔๐ บาท ปัจจุบันมีนางสุภาพ พันธ์พานิชย์เป็นประธานกลุ่ม คณะกรรมการมีวาระ ๓ ปี หากมีการเปลี่ยนแปลงให้เปลี่ยนทั้งคณะและให้มีการประชุมสมาชิกเลือกตั้งใหม่ รายได้ที่เกิดขึ้นทุกประเภทถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่ม โดยหุ้นของสมาชิก ๑ หุ้น ๆละ๒๐ บาท การเก็บรักษาเงินกรรมการต้องนำไปฝากธนาคารภายใน ๒ วัน  โดยสมาชิกต้องส่งเงินสัจจะภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือน

     นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวในเวที่อบรมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกกลาง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ว่า โครงการนี้เราต้องการที่จะสร้างและพัมนาต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งต้นแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้นแต่เราจะเป็นต้นแบบของอาเชี่ยนให้ได้ ซึ่งสอดรับกับตำบลหนองแคนของเราที่กำลังพัฒนาสู่การเป็นตำบลเพื่อการท่องเที่ยวด้วย ที่สำคัญในหลักการ “เราต้องเชื่อในระบบมากกว่าการเชื่อใจกัน”อย่างทิ้งระบบโดยเด็ดขาด เราจะต้องใช้ทุนชุมชนของเราช่วยเหลือกันเองในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เราโดยมิหวังพึ่งพิงใครจากภายนอก เราจะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อให้เกิดความยั่งยืนชั่วลูกหลาน

   นายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอปทุมรัตต์ กล่าวถึงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ว่า ผมต้องขอบคุณพี่น้องตำบลหนอแคนที่สร้างสิ่งดีๆให้กับอำเภอปทุมรัตต์ของเรา สิ่งสำคัญที่ต้องทำต่อไปคือเราต้องร่วมมือกันทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้ได้อย่างยั่งยืนและ”หมดยุคสมัยที่จะให้ส่วนราชการมานั่งชี้นิ้วสั่งการให้ทำโน้น ทำนี่ โดยที่ชาวบ้านไม่ตัองการ แต่ส่วนราชการจะเป็นฝ่ายหนุนเสริม ทำตามความต้องการและแผนงานที่พี่น้องทำ” 

   การพัฒนาของกลุ่มองค์กรชาวบ้านนั้นมีเสน่ของตัวมันเอง ตามวิถีและศักยภาพที่มี ความเข้มแข็งความสามัคคีของชุมชนเป็นปัจจัยเอื้อที่สำคัญให้เกิดความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกกลาง ตำบลหนองแคน อำเภอปทมุรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหน่วยงานพี่เลี้ยงอย่างสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอ และภาคีทุกภาคส่วนทั้งภายนอกและภายใน 

 ABOUT THE AUTHOR

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสว่าง สุขแสง