ถ่ายทอดสด “คืนการศึกษาให้สังคม : ร่วมกัน – สร้าง – พลเมือง”

ถ่ายทอดสด “คืนการศึกษาให้สังคม : ร่วมกัน – สร้าง – พลเมือง”

คืนการศึกษาให้สังคม 
: ร่วมกัน – สร้าง – พลเมือง

เพราะเราต่างก็เป็นพลเมืองของโลก และพลเมืองของสังคม 
การสร้างพลเมืองจึงไม่ใช่ภาระหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
แต่คือหน้าที่ของเราทุกคน …หน้าที่ที่จะร่วมกันสร้างพลเมือง
… และเมื่อเป็นเช่นนั้น วันนี้ เราจึงไม่รอคอย แต่เราต่างก็เดินหน้าลงมือทำทันที
เปลี่ยนแปลงการศึกษา เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยมือของกันและกันแล้ว

ประสบการณ์จากการลงมือทำนั้น ทั้งความผิดพลาด ความสำเร็จ
ปัญหาอุปสรรคที่ยังเผชิญอยู่ รวมทั้งโอกาสในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาด้วยพลังสังคม
เรื่องราวเหล่านี้ ล้วนเป็นบทเรียนสำคัญของภาคประชาชน ภาคสังคม ที่ควรแก่การแบ่งปัน ส่งต่อ 
ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่ง คบไฟของการปฏิรูปการศึกษานั้น จะจุดขึ้น 
และส่งต่อด้วย “การมีส่วนร่วมของประชาชน”

มาเถอะ มาร่วมกัน เปลี่ยนแปลงการศึกษา 
มาเถอะ มาร่วมกัน – สร้าง – พลเมือง

… มาเถอะ มาร่วมกัน!!
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30
ณ อาคารสถาบัน 3 (คณะเภสัชศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

กำหนดการ
เวทีสนทนา คืนการศึกษาให้สังคม : ร่วมกัน – สร้าง – พลเมือง
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30
ณ อาคารสถาบัน 3 (คณะเภสัชศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

12.30 – 13.00 ลงทะเบียน และรับอาหารว่าง
13.00 – 13.10 กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์
13.10 – 15.30 เวทีสนทนา คืนการศึกษาให้สังคม : ร่วมกัน – สร้าง – พลเมือง

ผู้ร่วมสนทนา
• ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว : ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ : คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา 

• ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ : ประธานร่วมสมาคมสหกิจศึกษาโลก และรองประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด

• อาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ : เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย

• ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ : นายกสภาการศึกษาโรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย, ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ประธานคณะกรรมการ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อยุธยา

• นายเรืองฤทธิ์ อภิวงศ์ : นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.) และผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัด อบจ.เชียงใหม่

• นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ : เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

15.30-16.30 แลกเปลี่ยนประเด็นจากเวทีสนทนา ปิดเวทีสนทนา

 ABOUT THE AUTHOR

Blogtizen เป็นพื้นที่กลางสำหรับเปิดรับงานเขียน บทความ ทัศนะวิจารณ์ สารคดี ผ่านการคัดเลือกดูแลเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์ โดยสามารถส่งต้นฉบับมาให้เราได้ที่ ctzthaipbs@gmail.com