ถ่ายทอดสด : สมัชชาเพือนสือสาธารณะ ๒๕๕๗ “คนบ้านเดียวกัน สร้างสรรค์ สือสาธารณะในภาวะปฏิรูป”

ถ่ายทอดสด : สมัชชาเพือนสือสาธารณะ ๒๕๕๗ “คนบ้านเดียวกัน สร้างสรรค์ สือสาธารณะในภาวะปฏิรูป”

กําหนดการ : สมัชชาเพือนสือสาธารณะ ๒๕๕๗ “คนบ้านเดียวกัน สร้างสรรค์ สือสาธารณะในภาวะปฏิรูป” วันที ๑๗ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

วันที ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘

เวลา กิจกรรม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน ชมนิทรรศการและบรรยากาศทัวไป 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

พิธีเปิดงาน 

  •  เปิดการแสดงต้อนรับ / VTR :ก้าวสู่ปี ที ๘ ไทยพีบีเอส 
  •  แนะนําสมาชิกสภาฯ ประธานสภาฯ กล่าว แจ้งวัตถุประสงค์การจัดงาน 
  •  แนะนํากรรมการบริหาร ผอ.ส.ส.ท. กล่าวต้อนรับ 
  •  แนะนํากรรมการนโยบาย ประธานกรรมการนโยบายกล่าวเปิ ดงาน
  •  แนะนําสมาชิกผู้เข้าร่วมรายกลุ่ม 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ตัวแทนเครือข่ายแต่ละภาค / ประเด็น กล่าวแสดงความรู้สึกเป็ นเจ้าของต่อไทยพีบีเอส
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. รู้จักและเข้าใจระบบดิจิทัล 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เยียมบ้านไทยพีบีเอส 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

สรุปผลการประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อไทยพีบีเอส 

จับรางวัลการเยียมชมไทยพีบีเอส

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เยียมชมบูธผู้ผลิตรายการ นิทรรศการ กิจกรรมลานวัฒนธรรม ๔ ภาค 
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐น. ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมและอาหาร ๔ ภาค 

วันที ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘

เวลา กิจกรรม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีกรนําเข้าสู่กระบวนการ 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

นําเสนอ 

  •  สรุปการถอดบทเรียนการรับฟังปี ๒๕๕๗ 
  •  สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายปี ๒๕๕๗
๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

เสวนาเรือง “ก้าวย่างต่อไปของไทยพีบีเอส …. สือสาธารณะในภาวะปฏิรูป” 

  •  ผู้ร่วมเวที ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. / ผู้อํานวยการ ส.ส.ท. 
  •  ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ดําเนินการเสวนาโดย ผู้ประกาศไทยพีบีเอส 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พิธีปิด กิจกรรมรวมพลังเครือข่ายเพือนสือสาธารณะก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง