ถ่ายทอดสด: ประชุมเชิงวิชาการ ‘กิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในต่างประเทศและในประเทศไทย’

ถ่ายทอดสด: ประชุมเชิงวิชาการ ‘กิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในต่างประเทศและในประเทศไทย’

ประชุมเชิงวิชาการ
เรื่อง กิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทยและแนวปฏิบัติในต่างประเทศ
NBTC/ITU Conference on Community TV Services
in Thailand and International Practices

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม A โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร    

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558
08:30-09:00 ลงทะเบียน
09:00-09:40 เปิดการประชุม
•    กล่าวต้อนรับ โดย นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล ผู้อำนวยการสำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สำนักงาน กสทช.
•    กล่าวเปิดงานและปาฐกถา โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

09:40-10:40 หัวข้อที่ 1 : 
(ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษโดยมีการแปลเป็นภาษาไทย)
•    โดย ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•    โดย Dr. Murray Green ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสื่อและที่ปรึกษากฎหมายด้านสื่อ
10:40-11:00 ถ่ายรูปร่วมกันและพักรับประทานอาหารว่าง

11:00-12:00 หัวข้อที่ 2 : บริบทการพัฒนาโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทย 
(ดำเนินรายการเป็นภาษาไทยโดยมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
•    การเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล
โดย นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล ผู้อำนวยการสำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
•    บริบทการพัฒนาโทรทัศน์บริการชุมชน
โดย ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันท์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 หัวข้อที่ 3 : หลักการและแนวทางปฏิบัติในต่างประเทศ 
(ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษโดยมีการแปลเป็นภาษาไทย)
•    กรณีศึกษาและแนวทางของประเทศออสเตรเลีย 
โดย Dr. Murray Green ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสื่อและที่ปรึกษากฎหมายด้านสื่อ
•    กรณีศึกษาและแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย Mr. Merlyn Reineke หัวหน้าผู้บริหารระดับสูง สื่อชุมชนมองโกเมอรี่ จังหวัดมองโกเมอรี่, มลรัฐแมรี่แลนด์
•    กรณีศึกษาและแนวทางของประเทศญี่ปุ่น 
โดย Professor Hitoshi Mitomo มหาวิทยาลัยวาเซดะ
•    กรณีศึกษาและแนวทางของประเทศอินโดนีเซีย 
โดย กระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศอินโดนีเซียเสวนาและถาม-ตอบ

14:30-14:45 พักรับประทานอาหารว่าง

14:45-15:45 หัวข้อที่ 4 : กรณีศึกษาโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทย 
(ดำเนินรายการเป็นภาษาไทยโดยมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
•    แนวทางการพัฒนาและทดลองดำเนินการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทย
โดย ผศ.ดร. ภัทรา บุรารักษ์ สาขาวิชาการสื่อสารใหม่ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
•    กรณีศึกษา: สื่อสร้างสุข
โดย นายสุชัย เจริญมุขยนันท มูลนิธิสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี
•    กรณีศึกษา: พะเยาทีวีชุมชน 
โดย นายชัยวัฒน์ จันธิมา พะเยาทีวีชุมชน จังหวัดพะเยา

15:45 -16:45 หัวข้อที่ 5 : เสวนาเรื่องแนวทางการพัฒนากิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทย 
หัวข้อนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับกรอบดำเนินการด้านกำกับดูแลกิจการ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ การดำเนินกิจการ รายการโทรทัศน์ การหารายได้ มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้บริการ และข้อคิดที่ได้จากการให้บริการวิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน 
(ดำเนินรายการเป็นภาษาไทยโดยมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
ผู้ดำเนินรายการ : นายวิสิฐ อติพญากุล สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
•    ผศ.ดร. ภัทรา บุรารักษ์ สาขาวิชาการสื่อสารใหม่ คณะวิทยาการจัดการและ สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
•    นายสมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อข่ายสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
•    นายพิภพ พานิชภักดิ์ กรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และผู้ผลิตรายการอิสระ
•    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
•    ผู้ร่วมเสวนาท่านอื่นๆ

16:45-17:00 สรุปและปิดการประชุม
•    กล่าวปิดงาน โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

สนใจลงทะเบียนได้ที่ อีเมล์ : siriwan@itupo.org 
หรือ digital@nbtc.go.th

 ABOUT THE AUTHOR

Blogtizen เป็นพื้นที่กลางสำหรับเปิดรับงานเขียน บทความ ทัศนะวิจารณ์ สารคดี ผ่านการคัดเลือกดูแลเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์ โดยสามารถส่งต้นฉบับมาให้เราได้ที่ ctzthaipbs@gmail.com