ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่อำเภอพบพระ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่อำเภอพบพระ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่อำเภอพบพระ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                   ที่บ้านขุนห้วยช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝายชะลอน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้กว่า 400 คน โดยการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้เพื่อลดการพังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วยทำให้ระยะเวลาการไหลของน้ำเพิ่มมากขึ้นความชุ่มชื้นทีมากขึ้นและแผ่ขยายกระจายความชุ่มชื้นออกไปเป็นวงกว้างในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำห้วย , กักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้ำในลำห้วยได้ดีเป็นการช่วยยืดอายุแหล่งน้ำตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลง คุณภาพของน้ำมีตะกอนปะปนน้อยลง , เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่พื้นที่ จากที่ความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น ความหนาแน่นของพันธุ์พืชก็ย่อมจะมีมากขึ้น และผลทางอ้อมเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคของมนุษย์และสัตว์ต่างๆตลาดจนนำไปใช้ใช้ในการเกษตรได้อีก

ภาพ / ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป