ทหารจากชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ลงพื้นที่อำเภอพบพระตรวจเยี่ยมราษฎรที่เข้าโครงการคนกล้าคืนถิ่น ที่น้อมนำพระราชดำริแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการดำเนินชีวิต

ทหารจากชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ลงพื้นที่อำเภอพบพระตรวจเยี่ยมราษฎรที่เข้าโครงการคนกล้าคืนถิ่น ที่น้อมนำพระราชดำริแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการดำเนินชีวิต

ทหารจากชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ลงพื้นที่อำเภอพบพระตรวจเยี่ยมราษฎรที่เข้าโครงการคนกล้าคืนถิ่น ที่น้อมนำพระราชดำริแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการดำเนินชีวิต

                พันเอกโสภณ นันทสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยกิจกรมทหารราบที่ 4 และพันเอกอาสาฬหะ  พูลสุวรรณ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ทหาร ลงพื้นที่อำเภอพบพระเพื่อเยี่ยมราษฎรที่เข้าร่วมโครงการคนกล้าคืนถิ่น  ที่น้อมนำพระราชดำริแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ได้ทำการปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกพืชสวนผลไม้ เลี้ยงปลา เพื่อใช้บริโภค และนำไปขายเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว โดยในครั้งนี้ได้พบนายจักรินทร์ แก้วพิชัยอายุ41ปี อยู่บ้านเลขที่12 หมู่2 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก วิศวกรรมไฟฟ้าปริญญาโทพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เคยได้รับเงินเดือนกว่า30,000บาท ตัดสินใจ ลาออกจากงาน มาเป็นเกษตรกร น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเหตุผลต้องการอยู่พร้อมใกล้ชิดครอบครัวโดยได้เข้าร่วมอบรมโครงการคนกล้าคืนถิ่น รุ่น1/3 อบรมที่ค่ายจิระประวัติจ.นครสวรรค์อบรมในวันที่20-25เมษายน2558โดย.ภาคีเครือข่ายประมาณ 20ภาคีเครือข่ายเช่น ม.ธรรมศาสตร์ ,บัณฑิตอาสา,ธนาคารต้นไม้,กองทัพบก,มูลนิธิชัยพัฒนา,มูลนิธิพระดาบท เป็นต้น   ร่วมกันโดยกองทัพบก จัดอบรม – พร้อมสถานที่หลังจากอบรมเสร็จและตัดสินใจลาออกจากงานในวันที่1พค.2558ก็ร่วมโครงการคนกล้าคืนถิ่นจึงได้ตัดสินใจนำทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง มาปรับปรุงใช้ ทำโครงการคนกล้าคืนถิ่น ในเนื้อที่ 4ไร่ กับ10งาน เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่

20พค.2558 ถึงปัจจุบัน ได้ทำโครงการคนกล้าคืนถิ่น มาเป็นเวลา เกือบ2เดือนเริ่มเป็นรูปธรรม ปัจจุบันเร่งดำเนินการในส่วนของโรงเรือน คอกปศุสัตว์ ตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่คือการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย.การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4ส่วน

1. 30% เป็นน้ำ (บ่อน้ำ)

2. 30% เป็นข้าว

3.  30% เป็นพืชพัก,ผลไม้,ไม้ยืนต้น

4. 10% เป็นที่อยู่อาศัย,โรงเรือน

“นิยาม-คนกล้าคืนถิ่น” บ้านไม่เช้า ข้าวไม่ซื้ออากาศไม่ต้องซื้อหายใจ ปีงบประมาณ2558คนกล้าคืนถิ่นที่อบรมแล้วทั้งหมด800คนและปีงบประมาณ2559 หรือปีหน้า มียอดอบรม1,200คนโครงการนี้มี5ปี ปี2558-ปี25562โดยรุ่น แรกจะเป็นแบบอย่าง และเป็นตัวอย่างต่อไปโดย.เกษตรปลอดภัยน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับโลกปัจจุบัน

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป