ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ข่าวประจำวันที่ 8 เดือนกันยายน 2558

ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

            ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายสงกรานต์ ไมยวงษ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์และนายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนกว่า 105 คน เดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการความเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก่อนเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม การเป็นพื้นที่ชายแดนในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก ( East West Economic Corridor ) ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนให้จังหวัดตากมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

เทศบาลนครแม่สอด  แต่เดิมเมื่อก่อนปีพุทธศักราช 2480 มีฐานะการปกครองท้องถิ่นโดยขึ้นอยู่กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีที่ว่าการอำเภอ และมีหน่วยงานของแผนกการต่าง ๆ คือ แผนกมหาดไทย แผนกที่ดิน แผนกสัสดี แผนกคลัง แผนกศึกษาธิการอำเภอ แผนกสรรพสามิต แผนกสรรพากร แผนกอัยการ และมีหน่วยงานที่เป็นเอกเทศอีก คือ สถานีตำรวจภูธร ไปรษณีย์  ศาลจังหวัดแม่สอด  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ป่าไม้ สหกรณ์ ด่านท่าออก และสถานีวิทยุอุตุนิยม  ต่อมามีประชากรแน่นหนา มีจำนวนพลเมืองในท้องถิ่นสมัยนั้นประมาณ 12,000 คนเศษ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 30 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2480       โดยอาณาเขตในสมัยนั้น มีเนื้อที่ 480 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้าน 27 หมู่บ้าน ครั้นต่อมาโดยคณะเทศมนตรี และด้วยความเห็นชอบของอำเภอและจังหวัดได้พิจารณาเห็นว่าเขตเทศบาล กว้างขวางมากเกินไปไม่สามารถที่จะปกครองดูแลทำนุบำรุงได้ทั่วถึง จึงพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้เล็กลง เพื่อเหมาะสมกับกำลังเงิน รายได้ ของท้องถิ่นที่จะทำการปกครองดูแลและทำนุบำรุงท้องถิ่นได้ทั่วถึง จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล เสียใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2492 โดยได้ทำการตัดหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปจาก 27 หมู่บ้าน ซึ่งลดเขตพื้นที่การปกครองเป็น 27.2 ตารางกิโลเมตรและเมื่อวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2544 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลเมืองแม่สอด และเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยว่า เทศบาลเมืองแม่สอด มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คน ทั้งมีรายได้ควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.เทศบาล มาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2496 สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล “นครแม่สอด”

                ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการนำสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการอบรมการสร้างวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 เพื่อศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหาร พนักงานตำแหน่งบริหารและประธานสภาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทางคณะศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงเดินทางมาศึกษาดูงานเทศบาลนครแม่สอดในวันนี้

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป