ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ

            ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ วัดใหม่คำมา ตำบลแม่ปะ นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะพร้อมรองนายกนำพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะพร้อมคณะครูนักเรียนโดรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายสงกรานต์ ไมยวงษ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์และนายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนกว่า 105 คน เดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการความเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก่อนเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม การเป็นพื้นที่ชายแดนในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก ( East West Economic Corridor ) ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนให้จังหวัดตากมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

                ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการนำสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการอบรมการสร้างวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 เพื่อศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหาร พนักงานตำแหน่งบริหารและประธานสภาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทางคณะศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะเพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานของตนต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป