ธ.ก.ส. จังหวัดตาก แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร และขยายเวลาชำระหนี้ออกไปสูงสุด 12 เดือน

ธ.ก.ส. จังหวัดตาก แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร และขยายเวลาชำระหนี้ออกไปสูงสุด 12 เดือน

ธ.ก.ส. จังหวัดตาก แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร และขยายเวลาชำระหนี้ออกไปสูงสุด 12 เดือน

ที่ห้องประชุม ธ.ก.ส.จังหวัดตาก นายธานินทร์ พิทักษ์อรรณพ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดตาก เป็นประธานแถลงข่าว ธ.ก.ส. แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร และขยายเวลาชำระหนี้ออกไปสูงสุด 12 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นและสินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตในระยะยาว

ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดตาก กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ มีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และสมาชิกการเกษตรที่ประสบภัยแล้ง 3 มาตรการ คือ การขยายเวลาชำระหนี้เดิม ที่ประสบปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยขยายออกไปไม่เกิน 9 เดือน กรณีพิเศษขยายได้ไม่เกิน 12 เดือน มาตรการสนับสนุนสินเชื่อระยะวงเงิน 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 มาตรการย่อย สินเชื่อฉุกเฉิน ปล่อยกู้ไม่เกิน 10,000 ต่อราย กู้ได้ไม่เกิน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2558 ชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน ปลอดดอกเบี้ย 0 % นอกจากนี้ยังมีมาตรการสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูการผลิตหลังประสบภัย กู้รายละไม่เกิน 20,000 บาท ให้กู้เป็นเวลา 3 เดือน ชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน กรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือน มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูสมาชิกสหกรณ์ กู้ได้เป็นเวลา 3 เดือน ชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน และมาตรการสินเชื่อระยะยาวเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตทางการเกษตร วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งทุกมาตรการสินเชื่อสามารถกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2558 นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้ทำข้อตกลง (MOU) กับสถานีบริการน้ำมันบางจาก ในกรณีเกษตรกรใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรซื้อน้ำมันจะลดลิตรละ 30 สตางค์ และ ปตท.ลดลิตรละ 50 สตางค์ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรอีกด้วย

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป