ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

                ที่ศาลาการเปรียญวัดบุญญาวาส เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดโดยนายปรีชา สุภา ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดและนายประสิทธิ กลีบประทุม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตากจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มลูกค้าเพื่อชี้แจงการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูการผลิตในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งหลังจากทางที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายจัดการเสนอมาตรการเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง ประกอบไปด้วย 3 มาตรการคือ

1.             มาตรการขยายเวลาชำระหนี้เดิม เป็นการพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้สินเดิมให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ประสบปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยขยายออกไปไม่เกิน 9 เดือน กรณีพิเศษไม่เกิน 12 เดือน ให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของรายได้ และช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการชำระหนี้ของสมาชิก โดยพิจารณาปรับตารางกำหนดชำระหนี้ที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส.

2.             มาตรการสนับสนุนสินเชื่อระยะสั้นวงเงิน 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 มาตรการย่อย คือ มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรลูกค้าธนาคาร (สินเชื่อฉุกเฉิน) วงเงิน 10,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย

3.             มาตรการสินเชื่อระยะยาวเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตร เป็นการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรหรือเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นรูปแบบอื่นที่มีความเหมาะสมมากขึ้น

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป