นักข่าวพลเมือง:ตอน.เวทีรับฟังความคิดเห็นตามกลุ่มรายการ จังหวัดเลย

นักข่าวพลเมือง:ตอน.เวทีรับฟังความคิดเห็นตามกลุ่มรายการ จังหวัดเลย

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 จัดเวทีร่างกำหนดการ:ฟังความคิดเห็นตามกลุ่มรายการ จังหวัดเลย จัดโดย สภาผู้ชมเเละผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ณ ฟอร่าฮิลรีสอร์ท เมื่อเวลา 08.00.น-16.00.น ที่ผ่านมา 

นักข่าวพลเมือง.สมพงษ์ พัฒนปรีดาพันธุ์ ทีมไทเลย รายงาน

ร่างกำหนดการครั้งนี้เกิดขึ้นตามพระบัญญัติองศ์ารระจายเสียงเเละเเพร่ภาพสาธารณะเเห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 45 เพื่อสนับสนุนโยบายหลัก ของ ส.ส.ท. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงเเละทางอ้อม

เป้าหมายของการมีสภาผู้ชมผู้ฟัง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อนสาธารณะในการร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมดูเเลรักษา เเละปกป้องสื่อสาธารณะให้เป็นพื้นที่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

สภาผู้ชมเเละรับฟังรายการ ทำหน้าที่เป็นกลไกลหลักที่ทำงานควบคู่กันกับองศ์การฯ จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้ชมเเละผู้ฟังในวงกว้าง สร้างเเละขยายเครือข่ายเพื่อนสาธารณะทั่วประเทศ จากผู้มีประสงค์จะมีส่วนร่วมในการเเสดงความคิดเห็นต่อรายการ เเละกิจการขององค์การ เเละรวบรวมความคิดเห็นมาสังเคราห์เชิงนโยบาย นำไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ส.ส.ท.

พิธีกร :คุณสุริยา สุคนธชาติ เเละสรุปรายการ