นายก อบจ.พิษณุโลก ส่งเครื่องจักรขุดร่องน้ําและขุดลอกวัชพืชต.วัดพริก

นายก อบจ.พิษณุโลก ส่งเครื่องจักรขุดร่องน้ําและขุดลอกวัชพืชต.วัดพริก

4
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก พร้อมด้วยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ลงพื้นที่สํารวจการขุดร่องน้ําและเสริมคันคลองที่ชํารุดเพื่อระบายน้ําและ ควบคุมการปล่อยน้ําที่ใช้ในการเกษตรและดําเนินการขุดลอกกําจัดวัชพืชคลองลํา ได กว้าง 40 เมตร ยาว 1,500 เมตร ม.6,7,12 ต.วัดพริก อําเภอเมือง

 

ตาม โครงการขุดลอกวัชพืช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง กําจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ ในห้วยหนองคลองบึง รักษาแหล่งน้ําธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา ช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ําธรรมชาติให้เกิดความสวยงามให้คงอยู่ตลอดไป

#สำนักข่าวWiFi #ศูนย์ข่าวพลเมืองไทยพีบีเอสพิษณุโลก

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/