นายกเทศมนตรีจัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนงานเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี

นายกเทศมนตรีจัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนงานเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี

นายกเทศมนตรีจัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนงานเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี

ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่ายกองงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการซักซ้อม แผนเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะที่มีกำหนดการเดินทางมาตรวจติดตามงานตามนโยบายและเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การจัดสร้างสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่ 2 ณ พื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 นี้ โดยมีนายถิรยุทธ ฉันติกุล นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการฝ่ายกองงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่นายกเทศมนตรีประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึง การมอบหมายงานจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากในการจัดเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี โดยมีฝ่ายดูแลรับผิดชอบสถานที่ ฝ่ายต้อนรับด้านการบริการอาหารเครื่องดื่ม ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และฝ่ายประสานงานด้านต่างๆ โดยในที่ประชุม ได้มอบหมายภารกิจ ให้แต่ละหน่วยงานเตรียมรายงานในภารกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านสถานที่ ด้านผลการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล ด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้การต้อนรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                โดยดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล อำเภอแม่สอด และเป็นพื้นที่หลักของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้เน้นย้ำถึงข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้ ดูแลในเรื่องของการจัดการขยะในพื้นที่ ความสะอาด การปรับปรุงป้ายจราจร  ป้ายที่หมดอายุ หรือป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาต และการปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ให้สวยงาม ภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเตรียมการพร้อมรับการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 นี้

ภาพ / ข่าว เกียรติศักดิ์  เมฆหมอก                                                                                                                                          

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป