นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมธิการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ณ อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมธิการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ณ อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมธิการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ณ อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร

                เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙  ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๒๒๐ อาคารรัฐสภา๒ กรุงเทพมหานคร  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด (อนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมี นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม   โดยมีวาระและประเด็นการประชุมประกอบด้วย  การปรับปรุงกฎหมาย กรุงเทพมหานคร  ในประเด็นโครงสร้างอำนาจหน้าที่ อันประกอบด้วย  อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร , ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับสภากรุงเทพมหานคร , โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร , โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร , โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร , โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต , โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขต , ความสัมพันธ์ระหว่างเขตกับสำนัก(ส่วนกลาง) จากนั้นเป็น ประเด็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร , ประเด็นการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร , ประเด็นการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร , ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น , ประเด็นการมีส่วนร่วมภาคประชาชนกับกรุงเทพมหานคร และ ประเด็นการกำกับดูแลและการตรวจสอบ

ภาพ / ข่าว เกียรติศักดิ์   จันขวา

////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป