นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 18 /2558

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 18 /2558

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 18 /2558

                เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่อสอด เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 18/2558โดยมีนายสมชัยฐ์หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับส่วนราชการ พร้อมคณะที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเเละคณะทำงานระดับตำบล ในการนี้ ที่ประชุมได้เเจ้งการจัดกิจกรรม Bike for Mom ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นี้ โดยเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมมาร่วมกิจกรรมพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใส่เสื้อสีฟ้าในวันดังกล่าว เเละเที่ยวชมกาดนั้งยองคล้องย่าม ตลาดนี้เพื่อเเม่ ชมกระทงสาย เฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณริมน้ำปิง  อีกทั้งได้เเจ้งการต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาในพื้นที่ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล สถานที่ กำหนดการ เเละความปลอดภัย ในการปฎิบัติภาระกิจของนายกรัฐมนตรีตามจุดต่างๆให้เกิดความพร้อมมากที่สุด

                รวมทั้งติดตามผลการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม Social Business ในรูปเเบบสหกรณ์สหกรณ์เพื่อรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ประชุม เเละมีการกำหนดภาระกิจ หาเเนวทางให้มีการเชื่อมโยงการเปิดตลาดสหกรณ์ให้เข้าระบบการตลาดที่มีมาตรฐาน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เเละวัฒนธรรม โดยวันที่ 18 สิงหาคมนี้ จะทำการประชุมภาพรวมดูรูปเเบบการเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมา นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้หารือรับฟังรายงานผลสรูปการดำเนินงาน เเละปัญหาอุปสรรค ของคณะทำงานขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก   พร้อมทั้งติดตามรับทราบความเคลื่อนไหวของนักลงทุน  โดยคณะทำงานด้านสิทธิประโยชน์ เเละเจ้าภาพหลักกิจการเป้าหมาย 13 ประเภท ตลอดจนการตรวจเยี่ยมของผู้บริหารระดับสูง เเละหน่วยงานต่างๆ โดยวันนี้มี คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย มาดูงาน เเละในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2558 ให้การต้อนรับคณะจาก บ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด เเละนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมารับข้อมุลการลงทุนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากอีกด้วยทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อเดินหน้าและเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้เกิดเป็นรูปธรรมและก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป