นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี

            ที่ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในการจัดประชุมคณะผู้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนผู้อำนวยการฝ่ายกองงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สอด

            โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา การติดตามงานที่ได้มีการมอบหมายสั่งการไปแล้ว การจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดในวันที่ 1 กันยายน 2558 การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี โดยการจัดแบ่งสายงานความรับผิดชอบ การจัดเตรียมสถานที่ การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การจัดเตรียมเอกสารงานราชการ และเรื่องอื่นๆ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี

            ที่ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับตำบล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในการจัดประชุมคณะผู้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนผู้อำนวยการฝ่ายกองงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่สอด

            โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา การติดตามงานที่ได้มีการมอบหมายสั่งการไปแล้ว การจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดในวันที่ 1 กันยายน 2558 การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี โดยการจัดแบ่งสายงานความรับผิดชอบ การจัดเตรียมสถานที่ การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การจัดเตรียมเอกสารงานราชการ และเรื่องอื่นๆ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป