นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดประชุมมาตรการส่งเสริมช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดประชุมมาตรการส่งเสริมช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดประชุมมาตรการส่งเสริมช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

            ที่ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจระดับตำบล ชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่และช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระดับตำบลในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดโดยมีตัวแทนอำเภอแม่สอด ประธานชุมชนและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหารือโดยความพร้อมเพรียง

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามที่กระทรวงการคลังได้มีการนำเสนอในเรื่อง มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านโดยการให้สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยมาตรการจ่ายภาครัฐลงไปยังตำบลนั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแล โดยวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการจ้างงาน การบริโภค และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นซึ่งจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนงานโครงการ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป