นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และใบเกียรติบัตร 1 แสนครูดี โดยสำนักเลขาธิการคุรุสภา ให้กับครูที่ได้รับเลือกจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และใบเกียรติบัตร 1 แสนครูดี โดยสำนักเลขาธิการคุรุสภา ให้กับครูที่ได้รับเลือกจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบเข็มเชิดชูเกียรติ  และใบเกียรติบัตร  1 แสนครูดี โดยสำนักเลขาธิการคุรุสภา ให้กับครูที่ได้รับเลือกจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร 1 แสนครูดี ให้กับครูในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ที่ได้รับเลือกจากสำนักเลขาธิการคุรุสภา ทั้งหมด 19 คน โดยมีรองนายก ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีรายนามดังนี้ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายดุสิต เทพอาวุธ  นายกฤดา จี๋คีรี นางสาวณพัชร ตาปิ๋วเครือ นางสาวดวงดาว แพงคำฮัก  โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี นางชลาลัย สำลี  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว นางสาวชมผกา แซ่เกอ นายณัฐวุฒิ โชติมนต์  นางสาวรชนีกร ธรรมนิทัศนา นางสาวรุ่งรัตน์ มีสกุล  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  นางกรกช ขันแก้ว นางสาวณภัทร พึงสงวนลาวัณย์ นางสาวดาริกา แห่งพิศ นางสาวทับทิม เรือนทิ นางธิดารัตน์ หทัยสดสัย นางสาวนุชจรี บัวทอง นางวิภารัตน์ ทำเอี่ยม นางวิลาวัลย์ โมราสุข นางสาววิไล มีสวนทอง และ นายสุพจน์ พรมน้อย

                คุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยกย่อง ได้เร่งพัฒนางานและพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครูดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป