นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  

                ที่ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๒๑๓-๒๑๕ อาการรัฐสภา ๒ กรุงเทพมหานคร ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด(อนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) ร่วมประชุมคณะอนุกรรทมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมี นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม  และในที่ประชุม มีการพิจารณากำหนดแนวทางการปรับปรุงกฎหมายกรุงเทพมหานคร ในประเด็นโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  ในที่ประชุมเสนอข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์และเป้าหมายการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘ ฯลฯ ตามมาตรา ๒๗ ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  (๑)การเมือง  (๒)การบริหารราชการแผ่นดิน  (๓)กฏหมายและกระบวนการยุติธรรม  (๔)การปกครองท้องถิ่น   (๕)การศึกษา  (๖)เศรษฐกิจ (๗)พลังงาน  (๘)สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   (๙)สื่อมวลชน  (๑๐)สังคม  (๑๑)อื่นๆ

       จากนั้นเป็นการประชุมในเรื่องของ รัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างในปัจจุบัน , แผนปฏิรูปที่เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ไปแล้ว และความคิดเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ , กฏหมายที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการยกร่างไปแล้วในช่วงระยะเวลาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) , การเทียบเคียงกับองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่น , ผลการศึกษาของสถาบันการศึกษา สภากรุงเทพมหานคร และหน่วยงายวิชาการที่เกี่ยวข้อง , ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม  

ภาพ / ข่าว เกียรติศักดิ์ จันขวา

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป